Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda
İslam
Namazdan uzak kimseler, dünyâ hayatında bereketsiz bir ömür yaşar. Sîmâlarında ilâhî güzelliğin nûru kalmaz. Hiçbir...
Ramazân-ı Şerîf’in lâyıkıyla ihyâsı yolunda en çok dikkat edilecek husus, şüphesiz ki oruç ibâdetidir. Oruç,...
Terviye nedir, ne anlama gelir? Terviye günü ne zaman? Terviye hakkında kısaca bilgi. Sözlükte suya...
Namazda imama uyulması gereken hususlar nelerdir? Cemaatle namaz kılınırken imama uymaya “iktidâ”, imama uyana da...
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği vazifesini sürdüren Prof. Dr. Orhan Çeker, oruçla ilgili...
İman
Selâm ne demek? Es-Selam anlamı nedir? Es-Selam Esması’nın anlamı ve fazileti… Selâm; her türlü eksiklikten, ayıptan,...
Cennet ve Cehennem; her dîne göre değişebilen göreceli/izâfî kavramlar değildir. Şirk ve küfür üzere olan...
Allah’ın kulları gözlemesi (murâkabe) ile ilgili ayetler nelerdir? Allah’ın kulları gözlemesi (murâkabe) ile ilgili ayetler...
Kabirde sorgu sual ne zaman başlar, ne kadar sürer? Sorgu meleklerinin isimleri neler? Kabirde sorgu...
Samed ne demek? Es-Samed anlamı nedir? Es-Samed Esmasının zikri, anlamı ve fazileti… Samed; her şeyin...
Peygamberimiz
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Şam yolculuğu ve Rahip Bahira ile karşılaşmasını anlatan kıssa. Ebû Tâlib ticaret...
Peygamber Efendimizin sünneti ve hadisleri korunmuş mudur? Hadislerin bir söyleniş (vürûd) sebebi var mıdır? Sünneti...
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Size, sımsıkı sarıldığınız müddetçe benden sonra sapıtmayacağınız iki mühim emânet bırakıyorum. Biri diğerinden...
İslam dininin önderleri kimlerdir? Câbir (r.a) şöyle demiştir: “Resûlullah (s.a.v) bir gün bize: «–Bu gece...
Enes bin Nadr (r.a) kimdir? Uhud savaşında şehit olan Enes bin Nadr (r.a) hangi ayetin...
Hadisler
Resim ve heykel ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v) resim ve heykel hakkındaki bazı (sahih)...
Peygamber Efendimiz, neden gömlek giymeyi severdi? Gömlek giymek ile ilgili hadis-i şerif ve açıklaması. Ümmü...
Hibe (bağış) ile ilgili hadisi şerifler… Sâlim’in, babası (Abdullah b. Ömer) aracılığıyla rivayet ettiğine göre,...
Şer’î cezaların uygulanmaması için aracı olmak ile ilgili hadisler ve açıklaması. “Zina eden kadın ve...
Her gün yeryüzüne inen iki meleğin görevi… Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber...
KUR’ÂNIMIZ
Zuhruf Suresi 84. ayeti ne anlatıyor? Zuhruf Suresi 84. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Münâfikûn Suresi 7. ayeti ne anlatıyor? Münâfikûn Suresi 7. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
En’âm Suresi 15. ayeti ne anlatıyor? En’âm Suresi 15. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
En’âm Suresi 33. ayeti ne anlatıyor? En’âm Suresi 33. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
A’râf Suresi 42. ayeti ne anlatıyor? A’râf Suresi 42. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Bakara Suresi 93. ayeti ne anlatıyor? Bakara Suresi 93. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…...
Dualar ve Zikirler
Zikir, genel anlamıyla "hatırlamak, anmak" manasına gelir. Abdullah Sert Beyefendi zikri anlatıyor. Zikir, bütün tasavvufi...
İslam’a göre nazar var mıdır? Nazar (göz değmesi) ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.s) nazar...
Salatı Melevan nedir? Rivayete göre Salatı Melevan nasıl geçiyor? Salatı Melevan’ı okumanın fazileti nedir? Salatı...
Abdest duaları hangileridir? Abdestte ağzı yıkarken okunacak duanın Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı… Kuran-ı Kerim’de...
Müslüman din kardeşlerimiz için nasıl duâ etmemiz gerektiği ile ilgili hadis-i şerifleri ve Allah dostlarının...
Bir Müslüman günlük faaliyetleri içinde güzel ve tatlı sözleriyle daima infak içindedir. Allâh’ın selâmının oluşturduğu...
Kim Kimdir?
Hakîm Tirmizî (k.s.) kimdir? Hakîm Tirmizî (k.s.) hakkında kısaca bilinmesi gerekenler… Adı Muhammed b. Ali,...
Molla Fenari Hazretleri kimdir? Osmanlı alimi Molla Fenari Hazretleri’nin hayatı ve eserleri… Molla Fenari Hazretleri’nin...
Çeşitli âlimlerden temel dinî eserler okuyup dersler alan Kãdî İyâz, Endülüs’te ve Fas’ta yaşayan İslam alimidir....
Ebu Süleyman Darani (k.s.) kimdir? Ebu Süleyman Darani (k.s.) nasıl bir mizaca sahip idi? Ebu...
Sultan 3. Mehmet kimdir? Sultan üçüncü Mehmet nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan üçüncü Mehmet...
Adı Semnun bin Hamza, künyesi Ebu’l-­Ha­san ve Ebu’l Kasım. Nisbesi Bağdâdî, lâ­kabı Havvas. Aslen Basralıdır;...
Dini Bilgiler
İslam dininin gayesi nedir? İslamın getirdiği hükümler neyi amaçlamaktadır? Kısaca İslam’ın amacı nedir? İslâmın getirdiği...
Ölmüş kimselerle nasıl helalleşebiliriz? Helalleşme imkanı olmayan kul hakkı nasıl ödenir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım...
Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Kunut duasını bilmeyen kimse vitir namazında hangi duayı okumalıdır?” sorusunu açıklıyor....
Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, anne babaya itaatin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Kaynak: İslam ve İhsan
Ne Nedir?
Vekalet nedir, ne anlama gelir? Mezheplere göre vekalet nedir? İslam’da vekalet kavramı. Vekalet, hukukî işlem yetkisi vermeye aracılık eden “Akit” demektir. VEKALET NE DEMEKTİR? Sözlükte “birine güvenmek, bir işi güvenilir birine bırakmak” anlamındaki vekl kökünden türeyen vekâlet, fıkıhta bir kimsenin...
Sefih nedir? Sefih kelimesi ne anlama gelmektedir? Sefih kelimesine örnek cümleler… Sefih: Kendi malını alabildiğine israf ederek kullanan, zevk, eğlence ve süse aşırı derecede düşkün olan, irâdesiz. SEFİH KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Müşrikler, Mekke’nin ayak takımından sefih insanları kışkırtarak Hazret-i Peygamber...
Bakara suresinin 286. ayetinde geçen “Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ” ne anlama geliyor? Bakara sûresi adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara” kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.  Bakara suresinin 286. ayetinde geçen “Lâ yukellifullâhu nefsen...
Refik ne demek? Refik kelimesinin anlamı nedir? Refik kelimesine örnek cümleler… Refik: Arkadaş, yoldaş, yol arkadaşı. Muâvin, yardımcı anlamlarına gelmektedir. REFİK KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER İnsan, fânî benliğini aşar ve rûhunda sırrî bir gizlilik içinde olan meleklik sıfatının istikâmetinde merhaleler kat...
Tehaddi nedir? Tehaddi ne anlama gelmektedir? Tehaddi kelimesine örnek cümleler… Tehaddİ: Meydan okuma anlamına gelmektedir. TEHADDİ KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER I. KUR’ÂN’IN MEYDAN OKUMASI (TEHADDİ) Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ın mûcize bir kitap olduğunu, inkârcılara meydan okuyup onları müsâbakaya çağırmak (tehaddi) sûretiyle ispat...
Cemaat nedir, ne anlama gelir? Cemaat ile ilgili sözler ve örnekler. Cemaat, “toplamak, bir araya getirmek” mânâsındaki cem‘ masdarından türeyen Arapça bir isim olup sözlükte “insan topluluğu” demektir. Fıkıh terimi olarak namazı imamla birlikte kılan topluluğu ifade etmek için de...
Tekevvün ne demektir? Anlamı nedir? Tekevvün kelimesine örnek cümleler… Tekevvün: Yaratılma, vücûda gelme, oluşma, oluş anlamlarına gelmektedir. TEKEVVÜN KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in Hirâ’da Rabbiyle baş başa kaldığı inzivâ dönemi, tohumun toprak altındaki mâcerâsına benzer. Burası, keyfiyeti...
Neş­ve: Se­vinç, ke­yif, mut­lu­luk sar­hoş­lu­ğu. (Di­li­miz­de ga­lat ola­rak “neş’e” şek­lin­de kul­la­nıl­mak­ta­dır.) NEŞVE KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER âdâbına riâyetle îfâ edilen mânevî sohbetler, Allah Rasûlü’nün sohbetlerinden bir akistir. Feyz ve rûhâniyet dolu her sohbet; aslında Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v) sohbet meclislerinden günümüze ulaşan...
Mutabık: Uy­gun, mu­vâ­fık, tu­tar­lı anlamlarına gelmektedir. MUTABIK KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Kur’ân-ı Kerîm, geçmiş ümmetlerin kıssalarını günümüz târih ilmi ve târih felsefesine mutâbık olarak en ibretli bir tarzda insanlığa takdîm etmektedir. ***** Oʼnun hâli kaline, özü sözüne mutâbık olduğundan, sözleri gönüllerde...
Safiyet nedir? Safiyet kelimesinin anlamı nedir? Safiyet kelimesine örnek cümleler nelerdir? Safi­yet: Hâ­lis­lik, te­miz­lik, pak­lık, arı­lık anlamına gelir. SAFİYET KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Araplar umûmiyetle ümmî idiler. Kültürden uzak, okuma yazma bilmeyen bir kavimdiler. Allâh Teâlâ onlara kendi içlerinden, sâfiyeti bozulmamış...