Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Zekat

Zekat ile ilgili genel bilgiler…

Zekatın tanımı nedir ve delilleri nelerdir? Zekatın farz olması için gereken şartlar nelerdir? Nakit para,...
Zekat ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v.) zekat konusu hakkındaki bazı hadisleri… Peygamber (s.a.v.) Efendimizin...
Zekat ne demektir? Zekata delil olarak gösterilen ayet ve hadis var mıdır? Zekatın tanımı ve...
Hayvanların ve madenlerin zekâtı nasıl hesaplanır? Koyun ve keçi türünün nisabı 40, sığır türünün 30...
Nakit para, altın, gümüş ve ticaret malları ile topraktan çıkan ürünlerin zekâtı nasıl hesaplanır? Genel...
Zekatın farz olması için malda bulunması gereken şartlar. Bir kimseye zekâtın farz olması için şu...
Kur’an’a göre zekat kimlere verilir? Zekatın verileceği yerler nerelerdir? Zekâtın verileceği sekiz sınıf. Kur’ân-ı Kerîm’de...
Tarım ürünlerinin zekatı verilir mi? Tarım ürünlerinin zekatı nasıl hesaplanır? Öşür arazilerinden elde edilen tarım...
Kadınlara zekat farz mıdır? İslam’da zekât konusunda kadınlara getirilen Kolaylıklar… Zekât, erkekler gibi zengin olan...
İnsanın her şeyden evvel kendi üzerinde hakkı vardır. Sonra âile efrâdı, daha sonra ise akrabâ...
Hadis kitaplarının ittifak halinde Ebû Saîd el-Hudrî’den rivayet ettikleri bir hadiste Hz. Peygamber 5 ukiyeden (=200...
Zekât esasen malî bir ibadettir ve namazla birlikte İslâm’ın iki temelini teşkil eder. Namaz bedenî ibadetlerin,...
Tarihin ilk devirlerinde alışveriş trampa usulüyle, mal malla değiştirilerek yapılıyordu. Daha sonra altın ve gümüş madeni,...
Altın ve gümüşten yapılan kadın ziynet eşyasının zekâta tâbi olup olmayacağı sahâbe devrinden itibaren tartışma konusu...
Âyette bu sınıf “el-fukarâ ve’l-mesâkîn” şeklinde geçer. Zekât verilecek kişileri belirtmek üzere öncelikle zikredilen bu iki...
Hz. Peygamber tarafından üzerlerinden zekât alınan mallar incelendiğinde, bu malların nâmî (artıcı, gelir getirici) vasıfta oldukları...
Hanefîler’e göre garimîn, borcu olan ve borcundan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimselerdir. Şâfiî, Mâlikî ve...
İlgili âyette zekât verilecek dördüncü grup, “müellefe-i kulûb” olarak nitelendirilmiştir. Müellefe-i kulûb, kalpleri kazanılmak, İslâm’a ısındırılmak veya...
Fakirler ve miskinler iki ayrı grup sayılacak olursa, ilgili âyette zekât gelirlerinden pay alacakları belirtilen üçüncü...
İBNÜSSEBÎL Âyette zekâtın sekizinci sarf yeri olarak ibnüssebîl tabiri kullanılır. Sözlükte “yol oğlu” anlamına gelen ibnüssebîl,...
Âyette zekât verilecek yedinci grup için fî sebîlillâh terimi zikredilmektedir. Kelime anlamı “Allah yolunda” demek olan...
Zekât mükellefi zekâtı, gerçekten onu hak edenleri araştırıp bularak vermelidir. Mükellef bu konuda gereken titizliği göstermez...
Zekât, ona ehil olanlara, yani hak sahiplerine verilir. Zekât yerine sarfedilmez de onu hak etmeyenlere verilirse...
Hazret-i Mevlânâ -kuddise sirruh-, dünya malına muhteris olup âhirete iflâs etmiş bir hâlde giden kimselerin...
Cemiyetin mağdur insanlarını sevindiren zekâtın, onu verenlere sağladığı kazanç daha büyüktür. Hakîkaten “temizlik” ve “sâfiyet”...
Fıtır sadakasının sarf yerleri ile zekâtın sarf yerlerinin aynı olduğu hususunda fakihler görüş birliği içindedirler. Buna...
Esâsen İslâm’da zenginlik bizâtihî zemmedilmemiş, bilâkis muayyen esaslara riâyet edildiği takdirde methedilmiştir. Fahr-i Kâinât -sallallâhu...
Çalışmak, helâl yoldan mal-mülk sâhibi olmak elbette İslâm’ın güzel gördüğü ve teşvik ettiği bir durumdur....
Zekât verecek kimsenin temlîk ve taharrîye son derece riâyet etmesi lâzımdır. Zîrâ zekâtın sahîh olması...
Sevginin alâmeti fedâkârlıktır. Seven, sevilene karşı sevgisi ölçüsünde fedâkârlıkta bulunur ve bunu bir zevk olarak...