Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Tefekkür

Tefekkür, zikir ve murâkabe ile hakîkate ulaşabilmek için, elde edilen bilgilerin tatbiki lâzımdır. İlâhî hakîkatler...
Vahdeti yalnız kendisine has kılan Allah bütün mahlûkâtı çift olarak yaratmıştır. Nitekim âyet-i kerîmelerde buyrulur:...
Kuran-ı Kerim, bilim adamlarının daha yeni yeni keşfettiği; insanın yaratılış safhalarını, röntegen cihazlarının, mikroskopların, biyoloji...
Su içinde bataklıkta yetişen tek tahıl bitkisi olarak bilinen pirincin ekiminden hasadına, kurutulmasından fabrikada işlenerek...
Hepimiz, ilâhî imtihan diyârı olan bu cihan mektebinin talebeleriyiz. Kulluk tahsilimiz, ecel tasdiknâmesiyle son bulacak, amellerimizle toprağın...
Zamanı öyle güzel değerlendir ki, “Yarın öleceksin!” denilse bile, programında herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı...
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, dünyanın fânîliğini hiç unutmazdı. Şöyle buyururdu: “Âhirete göre dünya,...
Hazret-i Mevlânâ; Selçuklu medreselerinde ikinci bir İmâm-ı Gazâlî seviyesine ulaşmış, sâkin bir âlim, zühd içinde...
Peygamber Efendimizin, Miraç yolculuğu esnasında Burak’a bindirildiği yerdeki sütun, Harem-i Şerif’te  yapılan genişletme çalışmasında ortaya çıkarıldı. Harem-i...
Bu âlemde her zerre, diri bir gönle sahip insanla konuşur. Bütün varlıklar, hâl lisânıyla beyan...
Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin Altınoluk Dergisi için kaleme aldığı “Muhabbetin Kantarı Fedakârlıktır” başlıklı yazının...
Allah katında yegâne Hak din İslâm… Bizde Allâh’ın büyük bir lutfu olarak hidâyet üzere dünyaya geldik....
Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, Altınoluk Dergisi’nin Şubat sayısında Bâyezîd-i Bistamî -rahmetullahi aleyh-‘in hikmetli sözlerinden...
Tarih boyunca kendisini aklın zirvesinde gören birçok zâlim, yaptıklarından en ufak bir rahatsızlık duymamıştır. Çünkü...
Aklı, hudutsuz bir kuvvete sahip telâkkî edenler, akıl sahiplerinin hiçbir suç işlememesi lâzım geldiğini de...
Vahyin rehberliğinden mahrum bir şekilde hakîkate ulaşma iddiâsındaki filozoflar, tesir edebildikleri insanları dâimâ saâdet yerine...
Bir müʼminin, hayatının her safhasında ilâhî aşkın engin firâset ve basîretine ihtiyacı vardır. Aksi hâlde...
Hikmet; hakîkatleri idrâk husûsunda akla aczini kavrat­maktır. Akılla kavranamayan nice sırlar, ancak hikmetle çö­zülür. Kâinattaki...