Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Allah`a İman

Allah`a İman ile ilgili genel bilgiler…

Aşure günü nedir? İslam’da Aşure gününün önemi ve Aşure gününde gerçekleşen önemli hadiseler. Hazret-i Nuh’un...
“Ben, gizli bir hazineydim…” hadis-i kudsî ile bildirilen gerçek nedir? Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’de der ki: “Ey...
“Hak yolcusu sâlik, bomboş zannettiği tenhâ yer­leri dahî dopdolu bilmeli. Açıkta, herkesin gözü önünde ne...
Hak Teâlâ’nın biz kullarından istediği, dâimâ kendisiyle olan bir kalb-i selîmdir. Ebû’l-Hasan Harakānî Hazretleri buyurur:...
Allah (cc) son ana dek tövbe kapısını açık bırakarak kullarına rahmet etmiş ve onlara af...
Bir müʼmin, nîmetlere nâil olduğunda şımarıp azgınlaşmamalı, bilâkis Allah için infâk ederek fiilî şükrünü, Allâhʼı...
Fatih Sultan Mehmed Han ile Rum Mimar arasında geçen, adalet anlamından bizler için büyük bir...
Cenâb-ı Hak, kullarından her an “istikâmet” üzere bulunmalarını, yani “emrolundukları gibi dosdoğru” olmalarını istemektedir. Peki...
Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen “Ashâb-ı Rakîm”, İsrâiloğulları zamanında yaşamış üç gençtir. Onlar Allah’ı ve emirlerini ve...
Bir mümin için en büyük dostluk Allah’a (cc) duyulan muhabbettir. Namazlar da O’nun ile konuşmak,...
Cenâb-ı Hakkʼın rızâsına ermek istiyorsak, evvelâ Oʼnun hakkımızdaki takdîrine râzı olmayı bilmeliyiz. Şeyh Sâdî Hazretleri...
Bizim yolumuz büyük velîler yolu. Alelâde, düzmece yapılmış bir yol değil. Abdülkâdir-i Geylânî Hazretlerinin, Şâh-ı...
İnsanlara ve hattâ bütün mahlûkâta bakışta bu mahviyet hâlini kazanabilmek, kulun Rabbine karşı sahip olması...
Hakkʼın dergâh-ı izzetine yol bulabilmek için, evvelâ mânevî terbiye ile nefsin hevâ ve hevesini bertaraf...
Allah’ın (cc) sevgisini nasıl kazanırız? Onun sevgisini elde etmemiz için yapmamız gereken şeyler nelerdir? “Dünyaya...
Allâh dostlarının en mühim husûsiyetlerinden birisi, ilâhî aşkla yanıp kavrulmalarıdır. Hazret-i Mevlânâ, fenâ-fillâh ve bekâ-billâh...
Dünyâ ve âhirette huzur ve saâdete kavuşabilmek için, bu fânî âlemde Allâh’tan lâyıkıyla korkarak, rükû...
Kulun gönlünde Allâh muhabbeti arttıkça, bu muhabbet, önce Nûr-i Muhammedî’yi, sonra Hazret-i Peygamber’in muazzez varlığını,...
Aşırı sürûr ve aşırı ıztırap, insan nefsi için büyük bir tuzaktır. “Hâle rızâ” ve bunun...
Bu başlık altında biz, “insanın Yüce Allah karşısındaki konumu nedir?” sorusuna cevap vermek niyetindeyiz. Cenâb-ı...
Allah’a îtimâdımız, tevekkül ve teslîmiyetimiz ne kadar kuvvetli ise gönlümüz o kadar zengin ve huzur...
İslam’ın en temel inanç noktasında “Lâ” ve “İllâ…” Bu, bir zihin disiplinidir. “Tarif”in tarifi, tam...
Allâh’a karşı büyük bir teslîmiyet örneği sergileyen peygamberlerin zor ve sıkıntılı zamanlarda okuduğu duâ.. Abdullâh...
İnsana verilen belki en güzel dua, Yaratana en güzel sesleniş ve insanın ağzından dökülen en...
Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “«Lâ ilâhe illâllah» sözü, Cennet’in anahtarıdır. Fakat şu bir gerçektir ki, dişleri...
İslâm bilginlerine göre insandaki Allah inancı, zorunlu ve yaratılıştan olduğu için Allah’ın varlığına dair dışarıdan...
Akıl insana niçin verilmiştir? Akıl niçin bu kadar önemlidir? İnsanın hayata gönderilişinde bir mana olduğu...
Kul, Allâh’ın lûtfettiği muvaffakıyetleri kendisine isnâd etmeyecek, şımarmayacak. Nasr Sûresi’nde emredildiği gibi; hamd, şükür ve...
Ömür, bir defaya mahsus olarak lûtfedilmiş, ne zaman biteceği meçhul, sınırlı bir sermayedir. Şâh-ı Nakşibend...
Ham nefis, doymak bilmez. Îmânın lezzetini tatmış bir mü’min ise, kifâyet miktarı bir rızka hamd...