Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Allah`a İman

“Hak yolcusu sâlik, bomboş zannettiği tenhâ yer­leri dahî dopdolu bilmeli. Açıkta, herkesin gözü önünde ne...
Allah (cc) son ana dek tövbe kapısını açık bırakarak kullarına rahmet etmiş ve onlara af...
Hak Teâlâ’nın biz kullarından istediği, dâimâ kendisiyle olan bir kalb-i selîmdir. Ebû’l-Hasan Harakānî Hazretleri buyurur:...
Bir müʼmin, nîmetlere nâil olduğunda şımarıp azgınlaşmamalı, bilâkis Allah için infâk ederek fiilî şükrünü, Allâhʼı...
Fatih Sultan Mehmed Han ile Rum Mimar arasında geçen, adalet anlamından bizler için büyük bir...
Cenâb-ı Hak, kullarından her an “istikâmet” üzere bulunmalarını, yani “emrolundukları gibi dosdoğru” olmalarını istemektedir. Peki...
Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen “Ashâb-ı Rakîm”, İsrâiloğulları zamanında yaşamış üç gençtir. Onlar Allah’ı ve emirlerini ve...
Bir mümin için en büyük dostluk Allah’a (cc) duyulan muhabbettir. Namazlar da O’nun ile konuşmak,...
Cenâb-ı Hakkʼın rızâsına ermek istiyorsak, evvelâ Oʼnun hakkımızdaki takdîrine râzı olmayı bilmeliyiz. Şeyh Sâdî Hazretleri...
Bizim yolumuz büyük velîler yolu. Alelâde, düzmece yapılmış bir yol değil. Abdülkâdir-i Geylânî Hazretlerinin, Şâh-ı...
İnsanlara ve hattâ bütün mahlûkâta bakışta bu mahviyet hâlini kazanabilmek, kulun Rabbine karşı sahip olması...
Hakkʼın dergâh-ı izzetine yol bulabilmek için, evvelâ mânevî terbiye ile nefsin hevâ ve hevesini bertaraf...
Allah’ın (cc) sevgisini nasıl kazanırız? Onun sevgisini elde etmemiz için yapmamız gereken şeyler nelerdir? “Dünyaya...
Allâh dostlarının en mühim husûsiyetlerinden birisi, ilâhî aşkla yanıp kavrulmalarıdır. Hazret-i Mevlânâ, fenâ-fillâh ve bekâ-billâh...
Dünyâ ve âhirette huzur ve saâdete kavuşabilmek için, bu fânî âlemde Allâh’tan lâyıkıyla korkarak, rükû...
Kulun gönlünde Allâh muhabbeti arttıkça, bu muhabbet, önce Nûr-i Muhammedî’yi, sonra Hazret-i Peygamber’in muazzez varlığını,...
Aşırı sürûr ve aşırı ıztırap, insan nefsi için büyük bir tuzaktır. “Hâle rızâ” ve bunun...
Bu başlık altında biz, “insanın Yüce Allah karşısındaki konumu nedir?” sorusuna cevap vermek niyetindeyiz. Cenâb-ı...