Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Hz. İdris (a.s.) Kimdir?

Hz. İdris (a.s.) Kimdir?

Hz. İdris (a.s.) kimdir? Hz. İdris’in (a.s.) özellikleri nelerdir? Hz. İdris (a.s.) ne zaman peygamber oldu? Hz. İdris (a.s.) hangi kavme gönderildi? Hz. İdris’in (a.s.) kavmi neden isyan etti? Hz. İdris’in (a.s.) mesleği nedir? Hz. İdris’in (a.s.) hikmetli sözler ile nasihatleri nelerdir? Hz. İdris (a.s.) vefat etti mi? Hz. İdris (a.s.) cennete nasıl girdi? Semavi hayranlığın esrarını taşıyan Hz. İdris’in (a.s.) hayatı…

İdris Peygamber, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri olup kendisine suhuf verilmiştir. Kumaşı bulduğu ve yazı yazmayı geliştirdiği rivayet edilir.

HZ. İDRİS’İN (A.S.) KISACA HAYATI – Hz. İdris (r.a.) Kısaca Kimdir?

Kur’an-ı Kerim’de adı 2 defa geçer. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de Hz. İdris (a.s.) için “Biz O’nu yüksek bir mekâna kaldırdık!” buyrulmaktadır. Hz. Âdem’in altıncı kuşlaktan torunudur. Bâbil taraflarında doğduğu rivayet edilir. Hz. Âdem ve Şît’ten (a.s.) sonra Ademoğluna gönderilen üçüncü peygamber odur. Kendisine 30 sayfa suhuf indirildi. Kābiloğulları’na peygamber olarak gönderildi. Kavmine tebliğde bulunup hak yola davet etti. Onlardan Allah’a itaat etmelerini, şeytana karşı çıkmalarını istedi fakat kavminin çoğu onu dinlemedi. Kendisine inanan 1000 kadar mü’min cemâati olduğu rivayet edilir. Kur’an’da fazileti ile ilgili sadık ve sabreden, salih bir Peygamber olarak zikredilir. Miraç‘ta dördüncü kat semada Peygamber Efendimiz ile görüştüğü rivayet edilir. İnsanlık tarihinde terzilik mesleği Hz. İdris (a.s.) ile başladı. Astronomi ve matematikle ilk uğraşanın o olduğu rivayet edilir. Ayrıca insanlık ile beraber başlayan yazı da İdris Peygamber zamanında bir hayli gelişti. Kaç yıl yaşadığı hususunda kesin bir bilgi yoktur. Hz. İdris’in (a.s.) hâlen hayatta ve semâda olduğunu kabul edilir.

Dünyaya gönderilen üçüncü peygamber Hz. İdris’in (a.s.) ayrıntılı hayatı…

HZ. İDRİS’İN (A.S.) HAYATI – Hz. İdris (r.a.) Kimdir?

İdrîs -aleyhisselâm-’ın Bâbil taraflarında doğduğu rivâyet edilir. Hazret-i Âdem’in altıncı kuşaktan torunudur.

HZ. İDRİS’İN (A.S.) MESLEĞİ

İdrîs -aleyhisselâm-, peygamberlik gelmeden evvel de ibâdetle meşgûl olurdu. Sâlih kimselerle beraber bulunur, geçimini el emeğiyle bizzât te’mîn ederdi. İnsanlık târihinde ilk defâ dikiş dikme, yâni terzilik mesleği İdrîs -aleyhisselâm-’la başlamıştır.

HZ. İDRİS (A.S.) HANGİ KAVME GÖNDERİLMİŞTİR?

İçinde yaşadığı toplum, Kâbil soyundan gelen bir cemâat idi. Maddeten ve mânen çok bozulmuştu. Şit -aleyhisselâm-’ın gösterdiği yoldan ayrılmışlar, kulluk vazîfesini terketmişlerdi. Her türlü haram ve kötülüğü, helâl sayarak işliyorlardı. Hak yolun­dan ayrılan bu kavme Cenâb-ı Hak, İdrîs -aleyhisselâm-’ı peygamber olarak gön­derdi.

HZ. İDRİS’E (A.S.) KAÇ SAYFA SUHUF GÖNDERİLMİŞTİR?

Kendisine otuz sahîfe nâzil oldu. Allâh’ın emir ve yasakları bildirildi. İdrîs -aleyhisselâm-, bu ilâhî emir ve yasakları cemâatine teblîğ etti. Melekler, İdrîs -aleyhisselâm-’ı cemâatler hâlinde ziyârete gelirler, O’nunla görüşüp sohbet ederlerdi. Kendisinin, tahmînen bin kişi kadar mü’min cemâati vardı.

HZ. İDRİS’İN (A.S.) HİKMETLİ SÖZLERİ – Hz. İdris’in (a.s.) Nasihatleri

İdrîs -aleyhisselâm-, kavmine hikmetli sözler ile nasîhatlerde bulunurdu. Bunlardan bâzıları şunlardır: “Akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe tevâzûu artar.” “Akıllı kimse, başkasının aybına bakmaz! Kişinin aybını yüzüne vurmaz! Malı çoğaldıkça, mağrûr olup ahlâkını bozmaz!” “Nefsini temiz tutmayanın, aklı yok demektir!” “Âhiret ile dünyâ sevgisi aslâ bir arada bulunmaz!” “Duâ ettiğiniz zaman niyetiniz hâlis olsun!”

HZ. İDRİS’İN (A.S.) GÖĞE ÇIKARILMASI – Hz. İdris’in (a.s.) Cennete Girmesi

Kendisi, ömrünün sonuna doğru semâya ref’ edilmiştir (kaldırılmıştır). Bu husus, Meryem Sûresi’nin 57. âyetinde şöyle ifâde edilir: “Biz O’nu yüksek bir mekâna kaldırdık!” Bu yüce mekândan maksat, Allâh Teâlâ’ya yakın bir mertebeye veyâ cen­nete, veyâhut da dördüncü kat semâya kaldırılmasıdır. Nitekim bu konuyla alâkalı şöyle bir hadîs-i şerîf vardır: “Ben Mîrâc’da dördüncü kat semâya çıktığımda, İdrîs (peygamber) ile karşı­laştım. Cibrîl bana: «–Bu gördüğün İdrîs’tir. O’na selâm ver!» dedi. Ben de O’na selâm verdim. O da benim selâmıma cevap verdi. Sonra (bana): «–Merhabâ sâlih kardeş, sâlih peygamber!» dedi.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 6; Müslim, Îmân, 259-264)

HZ. İDRİS (A.S.) NEREDE VE YAŞIYOR MU?

Bâzı âlimler, İdrîs -aleyhisselâm-’ın hâlen semâda ve hayatta olduğunu söyle­mektedirler.

HZ. İDRİS’İN (A.S.) FAZİLETİ

İdrîs -aleyhisselâm-’ın sıdkı, doğruluğu ve fazîleti, Meryem Sûresi’nin 56. âyet-i kerîmesinde şu şekilde anlatılmaktadır: “Kitâb’da İdrîs’i de zikret! Çünkü O, çok sâdık bir peygamberdi.” Enbiyâ Sûresi’nin 85 ve 86. âyet-i kerîmelerinde ise şöyle buyrulur: (Ey Habîbim!) İsmâîl, İdrîs ve Zülkifl hakkında anlattığımızı da hatırla! Onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize dâhil ettik! Çünkü onlar, sâlih kimselerdendi.” Kur’ân-ı Kerîm’de peygamberler için geçen bu “sâlihlerden” ifâdesi, o pey­gamberlerin fazîletini îzâh sadedindedir. Mevlânâ -kuddise sirruh-, her ikisi de semâya kaldırılan Hazret-i İdrîs ile Îsâ -aleyhimesselâm-’ın hâllerini şöyle anlatır: “İdrîs ve Îsâ -aleyhimesselâm-, fevkalâde riyâzât ve mücâhede ile melekler gibi oldular. Neredeyse, yemez, içmez hâle geldiler. Âdeta meleklerle hemcins olduklarından semâya kaldırıldılar…” Onların sabır, şükür ve riyâzâtla rûhlarının büyük bir olgunluk kazanıp kemâle ermesi neticesinde, letâfete bürünüp melekler gibi semâya ref’ olması, kulun da nefs tezkiyesi ve kalb tasfiyesi ile birçok ulvî makam­lara vâsıl olacağını göstermektedir.

HZ. İDRİS’İN (A.S.) İNSANLIĞA KATKILARI

Mânevî tekâmülün zirvesi olan peygamberler, maddî tekâmülde de beşeriyete öncü olmuşlardır. Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’ın ziraatte, Hazret-i İdrîs -aleyhisselâm-’ın terzilikte olduğu gibi. Ayrıca, insanlık ile beraber başlayan yazı, Hazret-i İdrîs -aleyhisselâm- zamanında bir hayli gelişmiştir.

HZ. İDRİS’İN (A.S.) ÖZELLİKLERİ

Velhâsıl Hazret-i İdrîs -aleyhisselâm-:

  • Kendisine suhuf indirilen bir peygamberdir.
  • Sıdkı, doğruluğu ve fazîletiyle Kur’ân-ı Kerîm’de methedilmiştir.
  • Terzilerin pîridir.
  • Yüce bir mekâna yükseltilmiştir.
  • Sabırda âbideleşenlerdendir.
  • Sâlihlerdendir.
  • Rahmet-i ilâhiyeye mazhar olmuştur.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ