Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: erkam yayınları

Merhum Mûsâ Efendi’nin sevenlerine yazmış olduğu mektuplardaki nasihatlerinden bir demet sunuyoruz. “Bir mü’minin gönül âlemi...
Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz azametinin, ilâhî sanat ve sıfat tecellîlerinin medh ü senâ edilmesi “hamd”; O’nun...
Abdülhâlık Gucdevânî Hazretleri’nin rûhî kıvam ve davranış güzelliklerine nasîhatleri tasavvuf yolunun pek değerli gönül düsturlarıdır....
Mânen kemâle ermek için, bir mürşid-i kâmilin rehberliğine tâbî olmak îcâb eder. Hazret-i Mevlânâ -kuddise...
7Dînimizde hayra dâvet ve kötülüklerden sakındırma vazîfesine, “emr-i bi’l-mârûf ve nehy-i ani’l-münker” adı verilir. “Emr-i...
Hasret dolu gönüllerle Peygamber Efendimize izhâr edilen binlerce eser yazılmıştır. Şâirlerin Allah Rasûlü’ne muhabbetlerini izhâr...
Asr-ı Saadet döneminin emsalsiz şahsiyetlerinden biri olan 2. İslâm Halifesi Hz. Ömer’in (ra) hikmetli sözleri… –...
Firâset sahibi bir sohbetçi, kardeşlerinin arasını ıslah etmeli ve onları en güzel şekilde idare etmelidir....
Menâkıp kitaplarımızda bir nazarla halden hale giren nice gönül erlerinin hayat hikâyeleri mevcuttur. Saf ve...
İnsan özünü geliştiren ve mânevî yolculuğu kolaylaştıran pozitif enerji kaynağı hikmetli kelamlardır. İlâhî mesajlar ve...
Her insan kendi devrindeki Peygamberin ümmetidir. Peki hak din tek olduğuna göre İlâhî dinler arasındaki...
Dinin ferdî ve içtimâî pek çok faydası vardır. Peki dini inancın sağladığı faydalar nelerdir? Din,...
Haniflik nedir? Hanifler kimlerdir? Her türlü sapıklıktan ve putperestlikten yüz çevirip Hakk’a yönelmeye, yalnız bir olan...
Nice hakîkatleri görmezden gelen bâzı bedbahtlar -güyâ Kur’ân’a uyma adı altında- dîni budayıp onu kendi...
Hac Sûresi’nde beyan buyrulan “…Gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki kalpler kör...
Ölümün soğuk ürpertilerinden kurtulmanın yegâne çâresi, ancak sâlihâne bir ömür yaşamaya gayret etmektir. Çünkü ölüme hazırlıklı...
Mü’minin ibadet hayâtını Hak katında kıymetli kılan; onun yapıp bitirilecek sınırlı bir vazife gibi değil,...
İslâm kardeşliğini yaşayıp yaşatmak husûsunda, Ramazan günleri müstesnâ bir nîmettir. İlâhî rahmetin tuğyân ettiği bu...