Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Peygamberimizin (s.a.v) Sünnetleri

Peygamberimizin (s.a.v) Sünnetleri

Peygamberimizin (s.a.v) sünnetleri nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v) sünnetlerinin hikmetleri, fazileti ve önemi nedir? Günlük hayatımızda, iş yerinde, evde, ticarette, aile hayatında, Müslümanın her anı ve hayatının her alanında uyması ve unutmaması gereken madde madde Peygamber Efendimizin (s.a.v) sünnetleri..

Peygamberimizin (s.a.v) emaneti ve İslam’ın iki temel ana kaynağı vardır. Bunlar yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber Efendimiz’in Sünnetleri’dir. Sünnet, Hz. Peygamber’in söz, fiil (davranış) ve onayının genel adıdır.

Yazımızda sizler için hazırladıklarımız:

 • Peygamberimizin Sünnetleri (İlgili yazılar)
 • Peygamberimizin Hadisleri ve Sünnetler (İlgili yazılar)
 • Sünnetin İslam’daki Yeri ve Önemi (İlgili yazılar)
 • Sünnet İle İlgili Diğer Yazılar

Müslümanlar yani ümmet için en temel sorumluluk, sünnetin gerek fert gerekse toplum hayatından hiçbir gerekçe ile dışlanmamasıdır. Çünkü ümmet ile sünnet, birbirinin yokluğunu kaldıramayacak iki “Peygamber mirası”dır. Her ikisinin temelinde ve merkezinde Kur’an-ı Kerîm bulunmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmaktadır:

“Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da kaçının!” [Haşr sûresi (59), 7]

“Kim Peygamber’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur” (Nisâ sûresi (4), 80].

“Peygamber’in emrine muhâlefet edenler, fitneye ya da can yakıcı bir azaba uğramaktan çekinsinler” [Nûr sûresi (24), 63]

“Allah’a ve Resûlü’ne inanıyorsanız, anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah’a ve Resûlü’ne arz ediniz!” [Nisâ sûresi (4), 59].

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

Ümmet sosyal bir yapı olduğuna göre, onu Yüce Yaratıcının iradesi istikâmetinde şekillendiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sözleri, fiilleri/davranışları ve onayları/takrirleri yani sünnetidir.

Sa’d İbni Hişâm’dan rivâyet edildiğine göre şöyle dedi:

Ben Âişe radıyallahu anhâ‘ya;

“Bana Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem‘in ahlâkını (yaşayışını) anlatır mısın?” dedim.

Âişe ;

“Peygamberin ahlâkı (yaşayışı), Kur‘ân’dan ibâretti” cevabını verdi.

( Ahmed b. Hanbel, Müsned V, 163. Aynı mânadaki diğer rivâyetler için bk. Müslim, Müsâfirin 39; Ebû Davud, Tatavvu’ 26; Nesâî, Kıyâmu’l-leyl 2; Dârimî, Salat 165; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 54, 91, 188, 216)

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Günlük Hayattaki Sünnetleri

 • Peygamber Efendimizin 104 Maddede Günlük Hayatta Yaptığı Sünnetler
 • Günlük Hayatta Unuttuğumuz 5 Sünnet
 • Yemekten Sonra Bereketi Artıran Sünnet
 • Peygamberimizin Ahlakı İle İlgili Hadisler
 • Guslün Unutulmaması Gereken Sünneti
 • Peygamber Efendimiz’in Kıldığı Sünnet Namazlar
 • Hasta Ziyareti ile İlgili Hadisler
 • Gusül Nedir? Sünnete Uygun Gusül Abdesti Nasıl Alınır?
 • Cuma Günü Yapılması Gereken Sünnetler
 • Cuma Günü Yapılması Gereken 10 Sünnet
 • Peygamber Efendimiz’in Sohbet Sünneti
 • Hediyeleşmek Peygamberimizin Sünneti ve Tavsiyesidir
 • Komşuların Unuttuğu Sünnet
 • Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Sünnet
 • Sünnet-i Seniyye’ye Uymanın Mükâfatı
 • Yatmadan Önce Yapacağımız Sünnetler Nelerdir?
 • İslâmi Sünnet ve Düğün Nasıl Olmalı?
 • Peygamberimizin Hiç Terk Etmediği Sünnet
 • İslam’da Tuvalet Adabı
 • Peygamberimizin Konuşma ve Gülme Adabı
 • Ziyaret Adabı
 • İslam’da Yemek Adabı ve Yemek Duaları
 • Peygamberimizin Selâmlaşma Âdâbı
 • Peygamber Efendimiz’in Oturma Adabı
 • Peygamber Efendimiz’in Yatma ve Uyuma Âdabı
 • Peygamber Efendimiz’in Yolculukları ve Yolculuk Âdabı
 • Peygamber Efendimiz’in Esneme ve Hapşırma Adabı
 • Peygamber Efendimiz’in Konuşma Adabı Nasıldı?
 • Peygamberimizin Kapı Çalma ve İzin İsteme Âdâbı
 • Peygamberimizin Temizlik Adabı
 • Peygamberimizin Giyim Kuşam Adabı
 • Kabir Ziyareti ve Adabı
 • Bayramda Yapılması Gereken Sünnetler

PEYGAMBERİMİZİN HADİSLERİ VE SÜNNETLER

Ashâb–ı kirâm, İslâm dinini, Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’in şahsı ve onun sözlü veya fiilî tebliğ ve tâlimâtı demek olan sünnetinden meydana gelen bir bütün olarak tanıdı.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslâm dini, Kitap ve Sünnet’in ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde anlaşıldı ve yaşanmaya çalışıldı.

Terim olarak  sünnet, söz, fiil ve takrirleri ile Hz. Peygamber’in İslâm’ı yaşayarak yorumlaması demektir. Bu anlamda sünnet, hadisten daha kapsamlıdır.  Nitekim “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın kitabı ve Resûlü’nün sünneti..”(Mâlik, Muvatta’, Kader 3) hadisinde bu anlam açıkca görülmektedir. Hz. Peygamber’e nisbet edilen her şeyin yazılı metni mânasında hadis, günümüzde sünnet  yerine de kullanılmaktadır. Artık bugün hadis deyince sünnet, sünnet deyince hadis anlaşılmaktadır. Sünnetin çoğulu sünen olduğu gibi Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerine ait  hadisleri içeren kitaplardan bir kısmının adı da Sünen’dir.

 • RİYAZÜS SALİHİN’DE SAHİH OLARAK NAKLEDİLEN HADİSLER VE PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETLERİ (Tüm hadisler için tıklayınız.)

Yukarda belirttiğimiz hadisler ana kategorisi altındaki örnek birkaç yazı.

 • Hayır Yollarının Sayısızlığı İle İlgili Ayet ve Hadisler
 • Allah’ın Yasakladığı İş ve Davranışlar ile İlgili Ayet ve Hadisler
 • Yalan Söylemek ile İlgili Ayet ve Hadisler
 • Müslümanların Dokunulmaz Hakları İle İlgili Ayet ve Hadisler
 • Aç İnsanları Doyurmak ile İlgili Ayet ve Hadisler
 • Gösteriş (Riyâ) ile İlgili Ayet ve Hadisler
 • Takva İle İlgili Ayet ve Hadisler
 • Komşuluk Hakkı İle İlgili Ayet ve Hadisler
 • Bid’atlardan Sakınmak, Kaçınmak İle İlgili Ayet ve Hadisler
 • Sözünde Durmak İle İlgili Ayet ve Hadisler
 • Misafire İkram Etmek İle İlgili Ayet ve Hadisler

SÜNNETİN İSLAM’DAKİ YERİ VE ÖNEMİ

“O, hevâsından / kendi arzusuna göre konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.” (en-Necm, 3-4)

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in 23 senelik nebevî hayatı, Kur’ân’ın bir tefsiri mâhiyetindedir. Biz namazı, orucu, bütün ibadetleri, muâmelâtı, hak-hukuku, O’nun Sünnet’inden öğreniyoruz. O’nsuz nasıl din yaşanabilir?!.

Kur’ân’ın hayata nasıl tatbik edileceği, Sünnet’e bakılmadan bilinemez. Meselâ Kur’ân-ı Kerîm’de, ölü eti yemek yasaktır, haramdır. Fakat yakalandıktan sonra kendi kendine ölen balığı yiyoruz. Balığın istisnâ olduğunu, Sünnet-i Seniyye’den öğreniyoruz.

Kur’ân ve Sünnet, birbirinden ayrılmaz iki esastır. Kur’ân, Efendimiz’in hâl ve davranışlarıyla tefsir edilmiştir. Dolayısıyla bizler de, bilhassa günümüzde, güyâ sûret-i haktan görünerek “Kur’ân bize yeter!” diyen, böylece Kur’ân’ın canlı bir tefsîri demek olan Sünnet-i Seniyye’yi gözden düşürmeye çalışan gürûha karşı son derece uyanık olmalıyız.

Tâbiîn neslinin fıkıh ve hadis âlimlerinden Eyyûb es-Sahtiyânî buyuruyor ki:

“Bir kişiye Sünnet’ten bahsedildiğinde o; «Bırak bunları, sen bize Kur’ân’dan haber ver!» derse, bil ki o kişi kendisi sapıtmış olduğu gibi insanları da saptırmaktadır.”

(Hâkim, Maʻrifetü Ulûmi’l-Hadîs, s. 65; Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye, s. 16.)
 • Kur’ân Bize Yeter mi?
 • Peygambere ve Sünnete Olan İhtiyaç
 • Hadis ve Sünnetin Önemi Nedir?
 • Hadis ve Sünnetin Dinimizdeki Önemi
 • Hadis ve Hadis İlminin Önemi
 • Sünneti Korumak İle İlgili Ayetler
 • İslam’da Sünnetin Önemi ve Fazileti
 • Hadis Okumanın Faydaları
 • Sünnetin Korunmasıyla İlgili Ayet ve Hadisler
 • Sünnetin Terki İslam’ın Çökmesidir
 • Sünnet Dinin Temelidir
 • Sünnetsiz İslam Olmaz!
 • Sünneti Kabul Etmeyenlere Cevap
 • Sünneti Terk Etmek Dinin Yok Olmasının Başlangıcıdır!

Sünnet Nasıl Korunmuştur?

SÜNNET İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR

 • Sünnet-i Seniyye Ne Demek?
 • Gayr-i Müekked (Mendup) Sünnetler
 • Müekked Sünnetler Nelerdir?
 • Sünnetin Kurtarıcılığı Nedir?
 • Sünnetin Kısımları Nelerdir?
 • Bir Kimsenin Ehl-i Sünnet Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?
 • Tasavvuf ve Hadis / Sünnet İlişkisi
 • Sünneti Terk Etmenin Hükmü Nedir?
 • Kaza Namazı Borcu Olan Kimse Sünnet Namazları Kılabilir mi?
 • Sünnetin Kaynağı Vahiy midir?
 • Peygamberimizin Sünnetini Öğrenmek Neden Önemlidir?
 • Sünnetin Evrenselliği Nedir?
 • Cuma Hutbesinin Sünnetleri Nelerdir?
 • Sünnetten Yüz Çevirenlerin Düştükleri Durum
 • Hz. Mevlânâ’nın Kur’ân ve Sünnet’e Bağlılığı
 • Haccın Sünnetleri
 • Namazın Farzları, Vacipleri ve Sünnetleri

İslam’ı Anlayıp Yaşamak İçin Sünnete Gerek Var mı Kuran Yeter mi?

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ