Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Peygamber Kıssaları

Peygamber Kıssaları

Kur’ân’da geçen peygamber kıssaları… Kur’an’da adı geçen peygamberlerin isimleri nelerdir? Kur’an’da geçen peygamberlerin ibretlik kıssalarını sizler için derledik.

Kur’an’da adı geçen Peygamberlerin kıssaları (Peygamber kıssası linklerini tıklayarak direk metne gidebilirsiniz.)…

 • Hazret-i Adem Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i İdris Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Nuh Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Hud Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Salih Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i İsmail Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i İshak Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Lût Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Zülkarneyn Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Yakub Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Şuayp Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Musa Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Harun Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Davut Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Üzeyr Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Eyüp Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Yunus Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i İlyas Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Elyesa Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Zülkifl Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Lokman Hakim Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Zekeriya Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Yahya Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın Kıssası
 • Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’ın Kıssası

HAZRET-İ ADEM ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

İnsanın bu âlemde zuhûru, Âdem -aleyhisselâm- ile başlamıştır. İlk insan, ilk Peygamber ve ilk mürşid-i kâmil odur. Hazret-i Âdem ve Havvâ’nın (a.s.) yaratılışı, cennetten yeryüzüne indirilmesi, tevbelerinin kabulü, Hâbil ile Kabil hâdisesi hakkındaki bütün bilgileri bir araya getirerek istifadelerinize sunuyoruz.

Hz. Adem’in (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ İDRİS ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hz. İdrîs’in -aleyhisselâm- Bâbil taraflarında doğduğu rivâyet edilir. Hazret-i Âdem’in  -aleyhisselâm- altıncı kuşaktan torunudur. İdrîs -aleyhisselâm- Peygamberlik gelmeden evvel de ibâdetle meşgûl olurdu. Sâlih kimselerle beraber bulunur, geçimini el emeğiyle bizzât te’mîn ederdi. İnsanlık târihinde ilk defâ dikiş dikme, yâni terzilik mesleği İdrîs’le -aleyhisselâm- başlamıştır.

Hz. İdris’in (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ NUH ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hz. Nuh (a.s.) Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde diğer Peygamberlere oranla geniş bir şekilde tanıtılan ve “ülü’l-azm” olarak isimlendirilen beş büyük Peygamberden biridir. Kur’an’da yirmi sekiz sûrede hakkında bilgi verilmiş ve kırk üç yerde ismen zikredilmiştir.

Hz. Nuh’un (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ HUD ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hûd -aleyhisselâm-, Sâm’ın torunlarındandır. Âd kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir.

Hûd; “hevâdet” kökünden olup yumuşaklık, sâkinlik, sulh ve sükûnete vesîle olması ümid edilen mâ­nâsına gelir. Hûd’un -aleyhisselâm- diğer ismi Âbir, lakabı ise Nebiyyullâh’tır.

Hz. Hud’un (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ SALİH ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hazreti Sâlih -aleyhisselâm- Hazret-i Âdem’in -aleyhisselâm- ondokuzuncu kuşaktan torunudur. Sâlih -aleyhisselâm-, Semûd kavmine gönderilmiş bir Peygamberdir.

Hz. Salih’in (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ İBRAHİM ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hz. İbrâhîm (a.s.) Keldânî kavmine gönderilmiştir. Resûlullâh’tan sonra insanların en fazîletlisidir. Hak Teâlâ O’nu «Halîlim» (Dostum) diye taltîf buyurmuştur. Bu sebeple “Halîlu’r-Rahmân” olarak da anılır.

Hz. İbrahim’in (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ İSMAİL ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hazret-i İsmâîl (a.s.) Kur’ân-ı Kerîm’de adı zikredilen peygamberlerdendir. Kendisine “Allâh’ın kurbanı” anlamına “Zebîhullâh” da denir. İsmâîl -aleyhisselâm-, Yemen’den gelen Cürhümî kabîlesine Peygamber olmuştur.

Hz. İsmail’in (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ İSHAK ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hazret-i İshâk -aleyhisselâm-, Hazret-i İbrâhîm’in -aleyhisselâm- Sâre’den doğan oğludur.

Hazret-i İshâk -aleyhisselâm- babasının vefâtından sonra Şam ve Filistin halkına peygamber olarak vazîfelendirilmiş, Allâh Teâlâ onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir.

Hz. İshak’ın (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ LÛT ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Azgınlık ve ahlâksızlıkta her türlü bedbahtlığa sürüklenen sodom halkının peygamberidir. İbrâhîm’in -aleyhisselâm- kardeşi Harân’ın oğludur. İsmi, Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi yedi defa zikredilmektedir.

Hz. Lût’un (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ ZÜLKARNEYN ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Zülkarneyn kelimesi “iki asır sâhibi” mânâsına gelmektedir. Dünyânın şark ve garbını dolaşması, Allâh’ın kendisine nûr ve zulmeti Mûsâhhar kılması (emrine vermesi) gibi sebeplerle O’na Zülkarneyn lâkabı verildiği nakledilmektedir.

Hazret-i Zülkarneyn’in Peygamber mi yoksa velî mi olduğu husûsunda ihtilâf vardır.

Hz. Zülkarneyn’in (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ YAKUB ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hz. İshâk’ın (a.s.) oğlu olan Yakup (a.s.), Kenan diyârında yaşayan insanlara gönderilen bir Peygamberdir. O’nun Medyen’de veya Şam’da doğduğu rivâyet edilir.

Yakup, diğer bir mânâda “saffetullâh” (Allâh’ın sâf ve temiz kıldığı kulu) demektir. Hz. Yakup’un (a.s.) lâkabı “İsrâîl”dir. Bu da, Allâh’ın kulu mânâsına gelmektedir.

Hz. Yakub’un (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ YUSUF ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hz. Yusuf (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Peygamberlerden birisi olup, Yakup Peygamberin oğludur. Yûsuf’un -aleyhisselâm- kıssası, Kur’ân-ı Kerîm’de “ahsenü’l-kasas” (kıssaların en güzeli) diye ifâdelendirilmiş ve müstakil bir sûre ile anlatılmıştır.

Hz. Yusuf’un (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ ŞUAYP ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Gönülleri vecde getiren hitabeti sebebiyle kendisine “Hatîbü’l Enbiyâ” denilen Hazret-i Şuayp (a.s.) Hazret-i İbrâhîm -aleyhisselâm- veya Hazret-i Sâlih’in -aleyhisselâm- neslindendir. Anne tarafından Hazret-i Lût’un -aleyhisselâm- kızına ulaştığı ve Hazret-i Eyüp -aleyhisselâm- ile teyzeoğulları oldukları da rivâyet edilir. Aynı zamanda Hazret-i Mûsâ’nın -aleyhisselâm- kayınpederidir.

Hz. Şuayp’in (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ MUSA ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hz. Musa (a.s.) Allah’ın, dört büyük kitaptan biri olan Tevrat’ı verdiği ve yeryüzünde dinini tebliğ edip, hakim kılması için gönderdiği Ulu’l-Azm beş peygamberden biridir.

Hz. Musa’nın (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ HARUN ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm-, “ülü’l-azm” Peygamberlerin üçüncüsüdür. Ya’kûb’un -aleyhisselâm- neslindendir. Benî İsrâîl Peygamberidir. Kur’ân-ı Kerîm’de ismi en çok zikredilen Peygamberdir. Muhtelif âyetlerde çeşitli vesîlelerle 136 defa ismi zikredilmektedir.

Mûsâ -aleyhisselâm- ile Hârûn -aleyhisselâm- kardeştir ve O’na yardımcı kılınmıştır.

Hz. Harun’un (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ DAVUT ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Hazret-i Dâvut -aleyhisselâm- Kudüs’te doğmuş, tahmînen 100 yaşında vefât etmiştir. Nesebi, Yahûda bin Yakûb bin İshâk bin İbrâhîm’e dayanır. Kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık verilmiştir. Târihçilere göre hükümdarlığı tahmînen M.Ö. 1015-975 yılları arasındadır.

İslâm geleneğinde Davut’un (a.s.) sesinin çok güzel olduğu söylenir. “Dâvûdî ses” deyimi buradan gelmektedir.

Hz. Davut’un (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Süleymân (a.s.) Gazze’de doğdu. Babası Dâvûd (a.s.) vefât ettiğinde 12-13 yaşlarında idi. Babası gibi önce hükümdar, sonra peygamber oldu. Beyt-i Makdis’i (Mescid-i Aksâ’yı) yedi yılda inşâ etti. Hz. Süleyman’ın (a.s) hizmetine cinler, rüzgar verildi. Tüm hayvanlarla konuşabilen bir peygamberdi.

Hz. Süleyman’ın (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ ÜZEYR ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Yüz senelik bir ölümden sonra tekrar diriltilerek kıyâmetteki yeniden yaratılışa misâl olan Hz. Üzeyr (a.s.) Hârûn -aleyhisselâm-’ın neslindendir. Tevrât’ı ezberleyen sayılı kimselerdendi. Yahûdîlerce “Ezrâ” olarak bilinir.

Hz.Üzeyr’in (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ EYÜP ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Ağır hastalık ve sıkıntılarla imtihan edilen “Eyüp Sabrı” olarak halk için söylenen Hz. Eyüp (a.s.) Ya’kûb -aleyhisselâm-’ın kardeşi Iys’ın neslindendir. Şam civârında yaşamıştır. Kendisine az sayıda kişi îmân etmiştir.

Dedesi Hazret-i İshâk -aleyhisselâm-’ın duâsı bereketiyle Allâh Teâlâ kendisine çok mal, mülk ve evlâd verdi. Fakir, yetim ve dullara çok yardım eder, sofrasında fakir bulundurmadıkça yemek yemez, Allâh’ın kendisine verdiği nimetleri misâfirlere ikrâm etmeyi ziyâdesiyle severdi.

Hz. Eyüp’ün (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ YUNUS ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Kur’ân-ı Kerîm’de kendi adına bir sûre nâzil olmuş bulunan Hazret-i Yûnus -aleyhisselâm-, Âsur Devleti’nin başkenti olan Ninova halkına gönderilmiş bir peygamberdir. M.Ö. sekizinci asırlarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Babası, Mettâ isminde sâlih bir insandı.

Hz. Yunus’un (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ İLYAS ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Ardından «İlyâs’a Selâm Olsun!» (es-Sâffât, 123) diye bir ün bırakan Hazret-İ İlyas (a.s) Hârûn -aleyhisselâm-’ın neslindendir. Benî İsrâîl’e gönderilen peygamberlerdendir.

Hz. İlyas’ın (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ ELYESA ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber kıssalarına gitmek için tıklayınız)

Benî İsrâîl peygamberlerindendir. Çocukluğunda şiddetli bir hastalığa yakalanmış ve İlyâs -aleyhisselâm-’ın duâsı bereketiyle şifâ bulmuştur. Bundan sonra, Hazret-i İlyâs’ın yanından hiç ayrılmamış ve O’ndan Tevrât’ı öğrenmiştir.

Hz. Elyesa’nın (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ ZÜLKİFL ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Peygamber varisi olmaya aday bir genç ve nihayetinde vazifeyi hakkıyla yerine getirip Hakk’a layık bir peygamber olan Hz. Zülkifl (a.s) Benî İsrâîl peygamberidir. Hz. Elyesa’nın -aleyhisselâm- amcasının oğludur.

Hz. Zülkifl’in (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ LOKMAN HAKİM ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesinegitmek için tıklayınız)

Hikmetli nasihatleriyle destanlaşan Hazret-i Lokman -aleyhisselâm-, zâhirî ve bâtınî hekimlerin pîridir. Rivâyetlere göre Eyyûb -aleyhisselâm- ile akrabâdır ve pek çok peygamberin hizmetinde bulunmuştur.

Hz. Lokman’ın (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ ZEKERİYA ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Kavmi tarafından zulme uğrayan binbir çeşit çile ve ızdıraba rağmen salih bir peygamber olan şehid edilen Hz. Zekeriya (a.s) Benî İsrâîl peygamberidir. Soyu, Süleyman -aleyhisselâm-’a ulaşır.

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’da Tevrât yazar ve kur­ban kesmeyi idâre ederdi. Mûsâ -aleyhisselâm-’ın dînini kuvvet­lendirirdi. Marangozluk yapar, el emeği ile geçinirdi. Kavmi tara­fından şehîd edilmiş olup türbesi Halep’tedir.

Hz. Zekkeriya’nın (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ YAHYA ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Yahyâ -aleyhisselâm- ile Hazret-i Meryem, teyze çocukları­dır. Yahyâ -aleyhisselâm- çocukluğundan itibâren ibadetle yetişmiş bir mü’mindir. Kendisine rüşd (ol­gunluk) çağında peygamberlik verilmiştir. Yahyâ -aleyhisselâm- son derece iffetli bir hayat yaşamış, zâlim bir hükümdârın iffetsizliğine karşı çıktığı için şehâdet şerbetini içmiştir.

Hz. Yahya’nın (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

Îsâ -aleyhisselâm-, Yahyâ -aleyhisselâm-’ın doğumundan altı ay sonra Kudüs’te dünyâyı şereflendirmiştir. Îsâ -aleyhisse­lâm-, İsrâîloğulları’na gönderilen peygamberlerin sonuncusudur.

Peygamberler içinde en yüksekleri olan ve kendilerine “ülü’l-azm” denilen beş peygamberin dördüncüsüdür. Kendisine “Rûhullâh” denmesi, bir tekrîm ifâdesi olmakla birlikte, Allâh Teâlâ’nın, Hazret-i Âdem’i yarattığı gibi O’nu da rûhundan üfürerek yaratması sebebiyledir.

Hz. İsa’nın (a.s) hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN KISSASI (Peygamber isim listesine gitmek için tıklayınız)

İki cihan güneşi, Âlemlerin varlık sebebi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Fil Vak‘ası’ndan 50 veya 55 gün sonra 20 Nisan 571 Pazartesi günü (et-Taķvîmü’l-Arabî, s. 33-44) Adnânîler’in ana yurdu kabul edilen Mekke’de dünyaya geldi. Doğumundan iki ay evvel babası, altı yaşındayken de annesi vefât etti.

Peygamber Efendimiz’in şemaili ve ahlakı nasıldı? Peygamber Efendimiz’in günlük hayatı ve ibadeti nasıldı? Peygamber Efendimiz nasıl vefat etti? İşte Allah’ın elçisi: Hz. Muhammed’in (s.a.v.)…

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

PEYGAMBERLER İLE İLGİLİ YAZILAR

 • PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ
 • PEYGAMBERLER DUALARINDA NE İSTİYOR?
 • TÜM PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ
 • PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLİŞ HİKMETLERİ
 • BÜTÜN PEYGAMBERLERİN KUŞANDIĞI ZIRH
 • PEYGAMBERLERİN ZOR ZAMANLARDA OKUDUĞU DUA
 • PEYGAMBERLERİN YAPTIĞI DUALAR
 • PEYGAMBERLERİN İMTİHANLARI
 • PEYGAMBERLERİN NÜBÜVVET VE RİSALETİ

PEYGAMBERLER EN HAYIRLI ŞEYLERİ ÜMMETLERİNE GÖSTERİRLER

SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZINI İLK KILAN PEYGAMBERLER

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ