Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Lanet Etmek ile İlgili Hadisler

Lanet Etmek ile İlgili Hadisler

Belli bir insan veya hayvana lânet etmek doğru mudur? Peygamber Efendimizin lanet etmek ile ilgili hadisleri.

Bir insana veya hayvana lanet okumak hakkında hadis-i şerifler.

LANET ETMEK İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

“Mümine Lanet Etmek Onu Öldürmek Gibidir” Hadisi

Rıdvân bîatında bulunan sahâbîlerden Ebû Zeyd Sâbit İbni’d-Dahhâk el-Ensârî radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Kim İslâm’dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin ederse, o kişi dediği gibi (yalancının biri)dir. Kim, ne ile intihar ederse, kıyamet günü onunla azâb olunur. Sahip olmadığı bir şeyi adayanın adağı geçersizdir. Mü’mine lânet etmek, onu öldürmek gibidir.” (Buhârî, Cenâiz 84, Edeb 44, 73, Eymân 7; Müslim, Îmân 176, 177. Ayrıca bk. Tirmizî, Nüzûr 16; Nesâî, Eymân 7, 11, 31; İbni Mâce, Keffârât 3)

Hadisi Nasıl Anlamalıyız?

Hadîs-i şerîfte dört önemli konuya açıklık getirilmektedir. Bunlardan sadece dördüncüsü bizim burada işleyeceğimiz lânet mevzuuyla ilgilidir. Hadis için gösterdiğimiz kaynaklar bu dört konuyu içine alan kaynaklardır. Her bir kaynakta bu dört konunun tamamı bulunmayabilir. Hadiste yer alan ilk üç hususu çok kısa olarak açıklayacak, “Mü’mine lânet etmek, onu öldürmek gibidir” cümlesi üzerinde duracağız.

İslâm’dan başka bir din üzerine, o dinin geçersiz olduğunu bile bile, sanki bir üstünlüğü varmış gibi o dine mensup olmayı niyet ederek yemin eden kimse, yalan üzerine yemin ettiği için önce yalancıdır sonra da niyetine bağlı olarak o din mensuplarının hükmünde olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Hadisin bu kısmı üzerinde  uzun uzun yorumlar yapılmış, değişik düşüncelere işaret edilmiştir. İşin özü, bir Müslümanın Müslümanlıktan başka bir din namına yemin eder ve meselâ, “Şunu yaparsam, Yahudi veya Hırıstiyan olayım” der de o işi yapar ve bu sözüyle o dinlere girmeyi gerçekten niyet ederse, dediği gibi olur, yani İslâm’dan çıkar. Böyle bir şeyi niyet etmeksizin bunları söylemişse o zaman küfre girmez ama tam bir yalancı olur. Her ikisinden de kaçınmak gerekir. Çünkü din iman üzerine oyun oynanmaz.

İntihar büyük günahlardandır. İntihar eden kendisini ne ile öldürürse onunla azâb edilmek suretiyle cezalandırılacaktır. Hadisin birinci fıkrası ile bu fıkrası arasında bir paralellik gözükmektedir. Birincisi, ettiği yeminle mânevî varlığı itibariyle intihar etmiş olurken, bu da maddî varlığını sona erdirmek suretiyle aynı işi yapmış olmaktadır.

İntihar eden kimsenin cenâze namazı kılınır.

Kişinin sahip olmadığı bir şeyi adamasına ve mesela “Falanca ülkede İslâm iktidar olursa, bizim patronun tüm servetini sadaka olarak dağıtacağım” demesine itibar edilmez, hükümsüzdür. Halkımız bu tür adak ve sözlerin boşluğunu, “El malıyla dost gönüllemek” diye tanımlar.

Lânet, lânet edilen canlının, hem dünya hem de âhirette Allah’ın rahmetinden uzak kalmasını dilemek demektir. Lanet olsun, Allah  lânet etsin, lânet olası, mel’un adam gibi sözler -farkında olunsun veya olunmasın- kişinin rahmetten tard edilmesini, uzak tutulmasını istemek demektir. Lânetlenmiş varlıkların başında şeytan gelir. Şeytân aleyhi’l-la’ne cümlesi, “Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytan” anlamında  çokca kullanılan bir ifadedir.

Bir mü’mine lânet etmek, onun şeytan gibi ilâhî rahmetten ebediyyen mahrum kalmasını dilemek anlamına gelir. Bu ise, o Müslümanın hayat hakkına tecâvüz etmek, onu öldürmek gibi çok ağır bir suçtur. Hatta bir Müslümanın tam anlamıyla ölmesini dilemek anlamındadır. Öldüren, öldürdüğü Müslümanı sadece dünyevî hak ve menfaatlarından mahrum bırakır. Lânetçi ise dileğine kavuşsa da kavuşmasa da Müslümanın hem dünya hem de âhiret mutluluğuna mâni olmak için teşebbüste bulunmuş demektir.

Mü’mine lânet etmek, onu öldürmek gibidir” tesbitinden, lânetçinin de kâtil gibi kısas edileceği hükmü çıkarılamaz. Ancak işlediği cinâyetin büyüklüğü ortaya konulmuş olmaktadır. Lânetçinin dünyadaki cezâsı değilse de mânevî sorumluluğu kâtilinkine eş bir sorumluluktur.

Mü’mini öldürmek kolay değildir. Çünkü o bir fiildir. Mü’mine lânet etmek ise kolaydır. Zira o bir sözdür. Bu fark da dikkate alınınca, hadisimizin lânetçiye yönelik olarak ifade ettiği tehdidin, “Bu iş kolaydır” diye böyle bir cinâyetin işlenivermesini önlemeye yönelik olduğu anlaşılır.

Hadisten Öğrendiklerimiz

 • Müslümana lânet etmek, onu öldürmek gibi büyük bir günahtır.
 • Müslümanların birbirlerine lânet değil, rahmet dilemeleri yakışır.
 • Kim ne ile intihar ederse, kıyamette onunla azâb edilir.
 • Sahip olmadığı şeyi adayan kişinin bu adağı geçersizdir.
 • Kim, İslâm’dan başka bir din adına, o dine bir üstünlük tanıyarak yemin ederse, yalan yere yemin etmiş olur.
 • Lanetlemek ile İlgili Hadisler

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  Sıddîka lânetçi olması yakışmaz.” (Müslim, Birr 84. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 72)

  Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  Lânetçiler, kıyamet günü ne şefaatçı ne de şâhit olurlar.” (Müslim, Birr 85, 86. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 45)

  Semüre İbni Cündeb radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  Birbirinize Allah’ın lâneti, gazâbı ve cehennem azâbı ile lânet ve beddua etmeyiniz!” (Ebû Dâvûd, Edeb 45; Tirmizî, Birr 48)

  İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  Olgun mü’min, yerici, lânetçi, kötü iş ve kötü söz sahibi olamaz.” (Tirmizî, Birr 48)

  Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  Kul, herhangi bir şeye lânet ettiğinde o lânet gökyüzüne çıkar. Semânın kapıları ona kapanır. Sonra yere iner, yeryüzünün kapıları da ona kapanır. Sonra sağa sola bakınır, girecek yer bulamaz da lânet edilen kişiye döner. Eğer gerçekten lânete lâyık ise onda kalır, değilse lânet edene döner.” (Ebû Dâvûd, Edeb 45. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 48)

  Hadisleri Nasıl Anlamalıyız?

  Bir Müslümana lânet etmenin onu öldürmekle eşdeğer bir cinâyet olduğunu tesbit ve ilân eden hadisten sonra zikredilmiş olan bu beş hadîs-i şerîf, konuyu iyice inceleme imkânı vermektedir.

  Sıddîk, özü sözü doğru kimse demektir. Birinci hadis, böyle birine lânetçiliğin yakışmayacağını bildirmektedir. Eğer bir kişi başkalarına olur olmaz sebeplerle  lânet ediyorsa, onun iman ve İslâm kalitesinde bir kusur var demektir. Özü sözü doğru olma kıvamına erişememiş demektir. Burada  kendisine olmadık eziyetler eden müşriklere lânet etmesi teklif edilince Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “Ben lânetçi olarak değil, ancak rahmet olarak gönderildim” (Müslim, Birr 87) hadisini de hatırlamak gerekir.

  İkinci hadis, etrafa lânet yağdırmayı huy edinmiş olanların kıyamet günü uğrayacakları mahrûmiyeti ortaya koymaktadır. Böylesi kimseler, kıyamette kimseye şefaatçi olamaz ve şâhitlik yapamaz, bu tür mutlulukları yaşayamazlar. Bu, onların mü’minler arasında olması gereken acıma ve yardımlaşma gibi güzel duygu ve ilişkilerden uzak bulunduklarının hem göstergesi hem de cezâsıdır. Yani âhirette lânetçinin şefaatı ve şehâdeti kabul edilmeyecektir.

  Üçüncü hadiste, Müslümanların birbirlerine “Allah sana lânet etsin”, “Allah’ın gazâbına uğrayasın”, “cehennemde yanasın” gibi beddua cümleleriyle lânet okumamaları tenbih ve ikaz edilmektedir. Lânet, gazap ve azâb temennisi, müminlerin öfkelerini yatıştırmak için de olsa, ağızlarına almamaları gereken felâket tellallığıdır. Zira dördüncü hadiste açıkca belirtildiği gibi olgun müminler kimseyi kötülemez, lânetlemez, iş ve sözde haddini aşmaz, ahlâksızlık yapmaz. Kemâl noksanlığının göstergesi olan bu gibi düşük hareketlerin ve özellikle lânetçiliğin en büyük tehlikesi, –beşinci hadiste anlatıldığı üzere- o lânetin sonuçta lânetçiye dönmesidir. Lânet, kendisine gökyüzünde ve yeryüzünde yer bulamaz, lânet edilen kişiye gider, eğer gerçekten o lânete layık biri ise, onda kalır, değilse onu dileyene, yani lânet edene döner. Lânetçinin lâneti, kendisi hakkında geçerlilik kazanır. Bu da kişinin kendi ağzıyla kendi felâketini hazırlaması, felâketine bizzat kendisinin davetiye çıkarması demektir. Hiç şüphesiz aklı başında olgun hiçbir mü’min böylesi gülünç ve acı bir duruma düşmek istemez. Bunun yolu ise, başkalarına lânet etmemektir.

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

 • Sıddîk olan kimseye lânetçilik yakışmaz.
 • Lânetçiler âhirette şefaat ve şâhitlik yapma hakkından mahrum bırakılırlar.
 • Olgun mü’minler, lânet, gazap ve azâb temennisinde bulunmaz, kimseye kötü söz söylemez, haddi aşmaz ve ahlâksızlık yapmazlar.
 • Lânet, açıkta kalmaz. Lânet edilen ona lâyık değilse, lânet edene döner.
 • Müslümana rahmet ve iyilik temennisi yakışır. Çünkü başkalarını iyiliklere lâyık görenler, aslında kendilerine iyilik etmiş olurlar.
 • Hayvana Lanet Okumak ile İlgili Hadisler

  İmrân İbni Husayn radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

  Bir seferde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‘in maiyyetinde bulunuyorduk. Devesinin üzerindeki Medineli bir hanım, devesinden sıkılarak ona lânet etti. Resûlullah sallahu aleyhi ve sellem kadının sözünü duyunca:

  -“Üzerindekileri alın, deveyi salın gitsin. Çünkü o deve lânetlenmiştir” buyurdu.

  İmrân der ki: O deve hâlâ gözümün önündedir, insanların arasında gezinirdi de kimse ona ilişmezdi. (Müslim, Birr 80, 81)

  Ebû Berze Nadle İbni Ubeyd el-Eslemî radıyallahu anh şöyle dedi:

  Genç bir hanım, üzerinde Müslümanların birtakım eşyalarının da bulunduğu bir deve üstünde bulunuyorken, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’i görüverdi. Dağ yolunun dar yerine gelmişlerdi. Kadın:

  – “Deeh, Allahım bu hayvana lanet et!” deyip hayvanı sürmeye çalıştı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm:

  – “Lânetlenmiş bir deve bizimle birlikte bulunmasın!” buyurdu. (Müslim, Birr 82,83)

  Hadisleri Nasıl Anlamalıyız?

  Bu iki hadis, dinimizdeki lânet yasağının sadece insanlara yönelik olmadığını, tam aksine hayvanlara da lânet edilmemesi gerektiğini belgelemektedir. Bu hadisler aslında, Müslümanın hayatından lâneti tamamen kaldırmak istemektedir.

  Büyük bir ihtimalle daha önce bineğine lânet etmemesi konusunda uyarılmış olan kadınınn, uyarıyı dikkate almayıp devesine yine lânet etmesi üzerine Peygamber Efendimiz’in, eşyaları aldıktan sonra hayvanı salıvermelerini emretmesi, lânetlenmiş hayvan bize yol arkadaşlığı edemez buyurması, son derece önemlidir. Efendimiz böylece konuya ait kesin ve fiilî bir tavır ortaya koymuş ve Müslümanların meseleye dikkatini en açık biçimde çekmiştir. Bunun anlamı Müslüman toplumda lânete uğramış insan ve hayvan bulunmamalı demektir.

  Müellif Nevevî’nin de belirttiği gibi Resûl-i Ekrem Efendimiz’in salıverdirdiği o deveye ait hukûkî durum değişmiş değildir. Sadece Efendimiz’in bulunduğu bir toplulukta bulunması yasaklanmıştır. Çalıştırılması, kesilmesi, etinin yenilmesi helâldir. Ancak sahâbîler, lânet yasağının toplum içinde iyice yerleşmesine yardımcı olduğu düşüncesiyle o deveye dokunmamış ve onu kendi başına bırakmış olmalıdırlar.

  Aslında Efendimiz’in bu uygulaması, o devenin sahibesine yöneliktir; “Lânet ettiğin hayvanı kullanma hakkını kaybedersin” demektir. Çağdaş hayvan severlerin, hayvan haklarını koruma derneği mensuplarının kulakları çınlasın. Hayvanlara “lânet olası” denilmesine bile müsaade etmeyen âlemlere rahmet olarak gönderilmiş Hz. Peygamber’den haberleri var mı acaba? Diğer taraftan koyu dindar gözüken bazı kimselerin de Efendimiz’in bu şefkatini dikkate almaları ve hayvanlara karşı daha merhametli davranmaları gerekir.

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

 • Lânet yasağı hayvanlar hakkında da geçerlidir.
 • Peygamber Efendimiz lânetlenmiş hiçbir canlı ile beraber olmak istemediğini ortaya koymak suretiyle lânet konusunda toplumda ciddî bir bilincin uyanmasını sağlamıştır.
 • Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

  PEYGAMBERİMİZİN LANET ETTİĞİ KİŞİLER

  REKLAM ALANI
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ