Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"sorularla islam" ile Etiketlenen Konular

Bankadan ev almak caiz mi? Katılım bankalarından ev almak caiz mi? TOKİ’den ev almak caiz...
Diğer dinler zaman içinde orijinal ve aslına uygun şekillerini kaybetmiş, zaman ve mekâna bağlı olarak...
Sözlükte selef “önceki nesil”, selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” anlamı taşır. İslâmî literatürde Selef...
Akaid konusunda Ebü’l-Hasan Ali b. İsmâil el-Eş‘arî’nin görüşlerini benimseyen Ehl-i sünnet mezhebine verilen isimdir. Mezhebin...
 Din, ister hakikatin doğrudan yansıması veya açılımı olarak kabul edilsin ister insan yaratılışının bir gereği...
İslâm tevhid  dinidir.  Tevhid, Allah’ı zâtında, sıfatlarında,  fiillerinde  bir kabul etmek, onu yegâne tapınılan varlık...
Haricîlik, Haric’îyye ya da Havârîc İslam dininde bir siyasi mezhep olarak Hicri ilk yüzyılda ortaya çıkmış...
Hicrî birinci asırda ortaya çıkmış bir fırka. İrade hürriyeti konusunda Mu‘tezile’ye taban tabana zıt görüşlere...
Şîa, Ehl-i sünnet grubunun dışında yer alan, günümüze kadar varlığını koruyan ve hâl-i hazır İslâm...
Vahhabilik ya da Vehabilik, kökeni Selefilik’e dayanmakla birlikte tam olarak 18. yüzyılda Muhammed bin Abdülvahhab...
Telfik değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmayı (buna intikal de denilmektedir), dolayısıyla değişik mezheplerin kişiye kolay gelen...
Hak mezheplerde akıl ve mantığın tasdik etmediği hiçbir mesele yoktur. Çünkü onların dayanak noktası Kur’ân, sünnet, icma-i...
İslam’ın asıl kaynağı Kur’ân-ı Kerim ve onun açıklayıcısı olan hadîs-i şeriflerdir. İcma, Kıyas ve diğer...
İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte “durum bilgisi”...
Din nedir? Kur’an’da din kavramı nasıl geçiyor? Dinin muhtevası nedir? Din neden önemlidir? Din ne...
Ramazânʼı lâyıkıyla ihyâ edip onu kendimizden râzı ederek uğurlayabilmek ve onda kazandığımız mânevî kıymetleri kaybetmeden...
Bir kimse herhangi bir işin kendisi için hayırlı olup olmadığını nasıl anlar? Prof. Dr. Hamdi...
Peygamber Efendimiz’in babası Hazret-i Abdullâh, izdivâcından kısa bir müddet sonra Kureyş’in bir ticâret kervanıyla Şam’a...
dir.topmillion.net