Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Allah Sizin İçin Üç Şeyden Hoşnut Olur Üç Şeyden de Hoşlanmaz Hadisi

Allah Sizin İçin Üç Şeyden Hoşnut Olur Üç Şeyden de Hoşlanmaz Hadisi

Allah’ın hoşlandığı ve hoşlanmadığı üç davranış nedir? Peygamberimizin farz namazlardan sonra okuduğu dua nedir? Üç güzel ve üç çirkin iş.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şüphesiz Allah Teâlâ sizin için üç şeyden hoşnut olur, üç şeyden de hoşlanmaz. Sizin sadece kendisine ibadet etmenizden, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan ve Allah’ın ipine sımsıkı sarılıp tefrikaya düşmemenizden hoşlanır. Dedikodu yapmanızdan, çok sual sormanızdan ve malı telef etmenizden de hoşlanmaz.” (Müslim, Akdiye 10. Ayrıca bk. Mâlik, Muvatta’, Kelâm 20; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 327, 360, 367)

  • Hadisi Nasıl Anlamalıyız?

Allah’ın rızâsından, hoşnut olmasından maksat, O’nun emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçınan kullarına verdiği mükâfat ve sevaptır. Allah’ın rızâ göstermemesinden, hoşnut olmamasından veya bazı hadislerde ifade edildiği gibi kızmasından maksat ise, yasaklarına uyulmaması sebebiyle kula yazdığı günah ve bunun karşılığında kişinin göreceği cezâdır.

İbadet, kulluk demektir. Cenâb-ı Hakk’ın bütün mahlûkâtından üstün yarattığı insandan istediği ilk şey, Allah’ı bilip tanıması, O’na kulluk bilincine sahip olması ve sadece O’na ibadet etmesidir. İmanın ve İslâm’ın temel şartı, tevhid inancına sahip olmak ve ibadet edilecek yegâne mâbud olarak Allah’ı tanımaktır. İbadet, yani kulluk tabiri, sadece kişinin yapmakla mükellef olduğu belirli ibadetleri kapsamaz; bunun aksine, onun bütün hayatını Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda düzenlemesi anlamına gelir. Farz kılınmış olan ibadetlerin gayesi, kişiyi bu hedefe ulaştırmaktır. Bu gerçeği kavrayan kimsenin  hayatının her anı kulluktan ibarettir. Tevhidi kavrayan, Allah’ı bilen, meşhur ve yaygın ifadesiyle mârifetullaha ulaşan ve Allah’a kul olma şuuruna sahip olan bir insanın şirke düşmesi, gizli veya açık şekilde Allah’a herhangi bir şeyi ortak koşması düşünülemez. Allah’a şirk koşan kimse, tevhid inancından uzaklaşmış ve Rabbi ile  bağını koparmış olur. Çünkü tevhid ile şirk aynı kalpte birleşmez.

Allah’ın ipine sarılmaktan maksat, Allah’a verdiği sözde durmak, O’nun Kitab’ı olan Kur’an’a ve yegâne hak din olan İslâm’a sarılmaktır. Kur’an’a sarılan İslâm’ı hayatının düsturu edinmiş ve Cenâb-ı Hakk’ın emir ve yasakları doğrultusunda bir yola girmiş olur ki, bu yol sırât-ı müstakîmdir. Allah’ın Kitab’ı ve Resûlü’nün Sünnet’i bu en doğru yolun yegâne ve şaşmaz rehberidir. Böyle bir yolda olanlar tefrikaya düşmezler; düşmemeleri gerekir.

Çünkü Allah Teâlâ “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; tefrikaya düşüp parçalanmayın” buyurur [Âl-i İmrân sûresi (3), 103]. Şu halde tefrikalar Kur’an ve Sünnet’ten, İslâm’dan kaynaklanmaz. Çünkü bunlar tefrikanın değil tevhîdin, birlik ve beraberliğin kaynağıdır. Ümmetin düştüğü tefrikaların menşei Kur’an ve Sünnet dışı düşünce ve yönelişlerdir. İslâm tarihi boyunca ümmetin içinde görülen sapmaların, düşülen tefrikaların sebepleri İslâm’dan uzaklaşma, bilerek ya da bilmeyerek düşmanın oyununa gelmedir. Bundan kurtulmanın çaresi de Kur’an ve Sünnet’e yönelmektir.

Allah’ın rızasına uygun olmayan işler, O’nun hoşnut olmadığı şeyler de vardır. Bunlardan biri, dedikodudur. Dedikodu, kişinin kendisi içinde olmadığı halde başkalarının yapıp ettiklerini, hiç kimseye faydası olmayan sözleri, gereksiz ve lüzumsuz konuşmaları tekrarlayıp durmaktır. Hadîs-i şerîfteki ifadesiyle “kîl ü kâl”, şunun bunun söylediği aslı astarı olmayan sözlerdir. Falan şöyle demiş, filan ona şu karşılığı vermiş şeklindeki faydasız konuşmaların tekrarının kişiye ve topluma kazandıracağı bir şey yoktur. “Her duyduğunu söylemek kişiye yalan olarak yeter” (Bagavî, Şerhu’s-sünne, XIV, 319) hadisi de konumuza ışık tutar. Bu çeşit davranışlar kişilerin günaha girmesine, fertler arasında kin ve nefretin,  toplum içinde de huzursuzluğun ve sevgisizliğin artmasına sebep olur. Neticede toplum bir gıybet ve dedikodu çaresizliği içine düşer ve faydalı işler yapmaktan uzaklaşır. Günümüzde bunun acı örneklerini yaşamakta oluşumuz, konunun ne kadar önemli olduğunu gözlerimiz önüne sermektedir.

Allah’ın hoşlanmadığı bir başka şey de lüzumsuz yere çok sual sormaktır. Aslında faydalı soru ilme katkı sağlar; Kur’ân-ı Kerîm insanları buna teşvik eder. “Sana sahâbîler ne infâk edelim diye sorarlar?” [Bakara sûresi (2), 215] ve “Bilmediğiniz şeyleri ehl-i ilimden sorunuz” [Nahl sûresi (16), 43] âyetleri buna delâlet eder. Fakat faydasız sualler hem kendisine soru sorulanı rahatsız eder hem de insanları gereksiz ve lüzumsuz şeylerle uğraşmaya sevkeder. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerîm, Resûl-i Ekrem Efendimiz’e gereksiz ve lüzumsuz sorular sorulmasını yasaklamıştır: “Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız” [Mâide sûresi (5), 101]. Peygamber Efendimiz de “Benim size bıraktığım hususlarda, siz de beni kendi halime bırakınız” (Buhârî, İ’tisâm 2; Müslim, Fezâil 130) buyurarak, daha önceki ümmetlerin helâk oluş sebeplerinden birinin de peygamberlerine çok soru sormaları olduğunu belirtmiştir. Kitabımızın 158 ve 342 numaralı hadislerinde bu konuyu yeterince açıklamıştık.

Peygamber Efendimiz’in bildirdiğine göre, Allah’ın razı ve hoşnut olmayacağı üçüncü husus malı telef etmektir. İmam Nevevî’nin hadisi burada zikretmesinin asıl sebebi de budur. Malı telef etmek, bir bakıma onu israf etmek olup, Allah’ın hoşlanmayacağı şekilde ve hoşlanmadığı yerde, dinin meşru kabul etmediği tarzda kullanmaktır. İslâm’ın kabul ettiği temel prensip, mal ve para, helâl yollardan kazanılıp yine helâl yerlere harcanmalıdır. Malın ve paranın önemi, kişinin beşerî ihtiyaçlarını temin etmesinin aracı olması, başkalarına muhtaç olup insanlara el açmasını önlemesinden kaynaklanır.

Mal ve paraya bir kutsallık izafe edilmesi veya en üstün değer gibi algılanması İslâm nazarında asla makbul sayılmaz. Malını telef edenler ve israf yoluna girenler Allah’ın kendilerine vermiş olduğu nimete nankörlük etmiş sayılırlar. Böyleleri bir müddet sonra başkalarına muhtaç hale gelebilirler. Çünkü dünya malı kişi için bir imtihan vesilesidir. Allah’ın verdiği her nimeti yerli yerinde kullanmak gerektiğini, o nimeti veren Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de kullarına öğretmiştir. Her nimet gibi mal ve mülk de helâl veya haram yolda harcanabilir. Mallarını helâl yollara sarfedenler, büyük sevap kazanır, onu âhiret azığı haline getirmiş olurlar; haram yollarda tüketenler ise günah kazanır, âhiretlerini de perişan ederler. Bu sebeple Kur’an’ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri de infâk, yani malını Allah yolunda sarfetmektir. Harcamanın ölçüsü de Kur’an’da bize bildirilmiş olup, “Onlar mallarını harcadıkları zaman israf etmezler; cimrilik de göstermezler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar” buyurulur [Furkân sûresi (25), 67]. (Hadisin farklı bir rivayetinin yorumu için bk. İ. Lütfi Çakan, Hadislerle Gerçekler, II, 30-36.)

  • Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Şu üç davranıştan Allah razı ve hoşnut olur:

* Allah Teâlâ’yı hakkıyla bilip, tanıyıp sadece O’na kulluk ve ibadet edilmesinden;

* Allah Teâlâ’ya hiçbir şeyin ortak koşulmamasından;

* Allah’ın ipi olan Kur’an’a ve İslâm’a sımsıkı sarılıp tefrikaya düşülmemesinden.

2. Şu üç çirkin davranıştan da Allah razı ve hoşnut olmaz:

* Kişinin dinine ve dünyasına fayda sağlamayan dedikodudan;

* Lüzumsuz ve gereksiz yere çok soru sormaktan;

* Malını harvurup harman savurarak, telef etmek ve israfa dalmaktan.

PEYGAMBERİMİZİN NAMAZDAN SONRA OKUDUĞU DUA

Mugîre’nin kâtibi Verrâd şöyle dedi:

Mugîre İbni Şu’be, Muâviye radıyallahu anh’e gönderdiği bir mektubunda bana şöyle yazdırdı:

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazın ardından şöyle dua ederdi:

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Allahümme lâ mânia limâ a‘tayte, ve lâ mu‘tiye limâ mena‘te; ve lâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü: Bir olan Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter. Allahım! Senin verdiğine engel olacak hiçbir güç yoktur. Senin vermediğini verecek de yoktur. Servet sahibi olanın serveti, senin yardımın yerine geçip kendisine bir fayda sağlamaz.”

Mugîre, Muâviye’ye şunu da yazdı:

Resûl-i Ekrem, dedikodudan, malı telef etmekten, gereksiz yere çok soru sormaktan nehyederdi.

Ayrıca Peygamberimiz, analara itaatsizlikten, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmekten, verilmesi gerekeni vermemekten ve hakkı olmayan bir şeyi istemekten de nehyederdi. (Buhârî, İ’tisâm 3, Rikâk 22; Müslim, Akdiye 12-14. Ayrıca bk. Buhârî, İstikrâz 19, Edeb 6)

  • Hadisi Nasıl Anlamalıyız?

Dedikodudan, malı telef etmekten ve lüzumsuz yere çok soru sormaktan sakınmanın gereğini, Cenâb-ı Hakk’ın bunlardan razı ve hoşnut olmadığını da bir önceki hadiste açıklamıştık. Nevevî’nin hadisi burada zikretmiş olması, yukarıdaki rivayette olduğu gibi malı telef etmenin, meşrû olmayan yollarda harcamanın yasaklandığının bu rivayette de belirtilmesi sebebiyledir.

  • Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Sahâbe-i kirâm Resûl-i Ekrem Efendimiz’in sünnetini ve hadislerini öğrenmeye son derece düşkün idiler. Bu hadis, hadisleri derleyip toplama faaliyetinin (tedvin) onlar döneminde başladığının bir delilidir.

2. Peygamber Efendimiz namazlarının arkasından birtakım dualar okurdu. Bizler de bu duaları öğrenip okumalıyız.

3. Dinimizde dedikodu, faydasız ve lüzumsuz soru sormak, malı meşrû olmayan yerlerde harcamak yasaklanmıştır.

4. Efendimiz, ana babaya itaatsizliği, Arapların çirkin âdetlerinden biri olan kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi, verilmesi gereken bir hakkı vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi yasaklamıştır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ